UN APUNTE SOBRE TÍTULOS Y PORTADAS EN LA GENEALOGÍA DEL MOVIMIENTO MODERNO: KAUFMANN, PEVSNER Y GIEDION

*Guiones de clase: composición 4
g.carabi

1. Previ
Segurament no s’ha parat mai gaire atenció a les portades de les primeres edicions de les històries de l’arquitectura del Moviment Modern. Però qui atansi la mirada i es detingui sobre la primera imatge que aquests llibres mostren, podrà intuir alguna cosa més que allò que veu com a il·lustració principal del contingut interior.Considerem tres de les històries canòniques que dediquen el seu esforç a construir la genealogia amb què consolidar el discurs de l’arquitectura moderna: Kaufmann, Pevsner i Giedion. Tots tres pertanyen a la tradició de l’escola d’historiadors germànica. Els dos primers, Kaufmann i Pevsner, escriuen el seu relat en el període d’entreguerres; Kaufmann té aleshores 42 anys; 34 Pevsner. Quan publica el darrer dels tres, Giedion, la segona gran guerra europea ja ha començat i l’historiador compta amb 53 anys qui, a més, fa 13 que havia iniciat l’exercici de secretari dels Congressos d’Arquitectura Moderna (CIAM) inaugurats l’any 1928 a La Sarraz, Suissa.

Escriure una genealogia del Moviment Modern és fonamentar els antecedents d’un canvi profund per argumentar la ruptura i la singularitat dels fets; buscar-ne els precedents per entendre’n el desenvolupament, i esdevenir-los més transcendents, si és possible. No es tracta de demostrar la veracitat sinó la utilitat dels fets. No tenim la certesa del grau d’implicació de Kaufmann, Pevsner i Giedion amb les portades d’aquestes genealogies, però no és difícil pensar que tant si són ells mateixos qui les decideixen com si és una qüestió de l’editorial amb el vist-i-plau dels autors, la relació que es produeix entre imatge i contingut implica una clara opció de partida: la definició d’una posició envers la història.

2. Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier
La primera edició de Von Ledoux bis Le Corbusier. Ursprung und Entwicklung der autonomen architektur —«De Ledoux a Le Corbusier. Origen i desenvolupament de l’arquitectura autònoma»—, és de l’any 1933. Publicat a Viena, la portada del llibre apel·la directament a l’arquitecte qui representa, per Kaufmann, la clau que permet entendre l’origen de l’arquitectura autònoma, això és, aquella arquitectura que té la capacitat d’expressar el conjunt d’idees radicals socialment i artística que suposa la Revolució Francesa: Claude Nicolas Ledoux. Dos requadres es reparteixen, a parts iguals, la superfície de la portada. A l’angle superior esquerra, l’ull gegant que tot ho veu i que reflecteix, dins l’iris, l’interior del Teatre de Besançon. Altres tres imatges es combinen per ocupar l’angle inferior dret: es tracta del «Projecte de la casa dels guardes rurals en una ciutat ideal», la «Casa amb quatre miradors», i la «Casa dels supervisors del naixement del [riu] Loue».

Ledoux i l’arquitectura utòpica, doncs, com a punt d’arrencada de l’arquitectura autònoma —no moderna, primer dubte que aflora si del que es tracta és d’explicar la gènesi de l’arquitectura moderna. El missatge és clar: Le Corbusier no és més que el final d’un camí cap al que tendirà el recorregut iniciat per Ledoux en particular, i els arquitectes de la il·lustració en general, com a generadors del canvi que farà esdevenir en clàssica tota l’arquitectura anterior:

1. Previo
Seguramente no se haya prestado atención a las portadas de las primeras ediciones de las historias de la arquitectura del Movimiento Moderno. Pero quien acerque la mirada y se detenga sobre la primera imagen que muestran estos libros, podrá intuir algo más que aquello que percibe como ilustración principal del contenido interior.
Consideremos tres de las historias canónicas que dedican su esfuerzo a construir la genealogía con la que consolidar el discurso de la arquitectura moderna: Kaufmann, Pevsner y Giedion. Los tres pertenecen a la tradición de la escuela de historiadores alemana. Los dos primeros, Kaufmann y Pevsner, escriben su relato en el periodo de entreguerras; Kaufmann cuenta entonces con 42 años; 34 Pevsner. Cuando publica Giedion, la segunda gran guerra europea ya se ha iniciado, y el historiador cuenta con 53 años y hace 13 había iniciado su condición de secretario de los Congresos de Arquitectura Moderna (CIAM), inaugurados en 1928 en La Sarraz, Suiza.

Escribir una genealogía es fundamentar los antecedentes de un cambio profundo para argumentar la ruptura y singularidad de los hechos; buscar los precedentes para entender su desarrollo, y, si es posible, transformarlos en más trascendentes. No se trata de demostrar la veracidad sino la utilidad de los hechos. No tenemos la certeza del grado de implicación de Kaufmann, Pevsner y Giedion con las portadas de estas genealogías pero no es difícil pensar que, ya sean ellos mismos quienes las decidan, ya sea una cuestión de la editorial con su visto bueno, la relación que se deriva entre imagen y contenido implica una clara opción de partida: la definición de una determinada posición en el uso de la historia.

2. Emil Kaufmann: von Ledoux bis Le Corbusier
La primera edición de von Ledoux bis Le Corbusier. Ursprung und Entwicklung der autonomen architektur —«De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma»—, es del año 1933. Publicada en Viena, la portada del libro apela directamente al arquitecto que representa, para Kaufmann, la llave que permite entender el origen de la arquitectura autónoma, es decir, aquella arquitectura con la capacidad de expresar el conjunto de ideas radicales de la Revolución Francesa: Claude Nicolas Ledoux. Dos recuadros se reparten, de igual modo, la superficie de la portada. En el ángulo superior izquierdo, el ojo gigante que todo lo ve refleja, desde el iris, el interior del Teatro de Besançon. Otras tres imágenes se combinan para ocupar el ángulo inferior derecho: se trata del «Proyecto del albergue para los guardias forestales en una ciudad ideal», la «Casa con cuatro belvederes», y la «Casa de los vigilantes del nacimiento del [río] Loue».

Ledoux y la arquitectura utópica, pues, como punto de arranque de la arquitectura autónoma —no, moderna, primera duda que aflora si de lo que se trata es de explicar la génesis de la arquitectura moderna. El mensaje está claro: Le Corbusier no es más que el final de un camino hacia el que debe tender el recorrido inicado por Ledoux en particular, y los arquitectos de la ilustración en general, como generadores del cambio que convertirá en clásico todo lo anterior:

 

 

bb0842

Lo esencial es, por encima de todo, que él [Ledoux] pretendía una arquitectura radicalmente nueva. Si se reconoce esto como su objetivo más propio, se estará de acuerdo en que la pregunta decisiva y clarificadora no es «¿de dónde?» sino «¿a dónde?»
KAUFMANN, 1933

Cap a on, és a dir, cap a l’autonomia de l’arquitectura. Però l’autonomia —que no la modernitat, insistim— de l’arquitectura equival, en Kaufmann, a la independència de les formes. Unes formes que no deuen llur disposició a sistemes socials o estructures d’estat sinó que es fonamenta, diu Kaufmann, en lleis pròpies i en la fi a què es destinen —recordem: aquí per modernitat entenem l’arquitectura d’avantguarda que produeixen, cap als anys 20 fins als 30, els autors i artistes europeus que compartiran inquietuds als autopromoguts congressos d’arquitectura moderna. Formes que Kaufmann veurà, en els escrits de Le Corbusier, com a reflex del «renovat» idealisme dels arquitectes revolucionaris del segle XVIII: un retorn a les formes pures com són l’esfera, el prisma i el cilindre.

3. Nikolaus Pevsner: Pioneers of the modern movement
Publicat per primera vegada a Londres l’any 1936, Pioneers of the modern movement. From William Morris to Walter Gropius segueix la relació de direccionalitat positiva marcada per Kaufmann. En aquest cas, el personatge clau és William Morris, dissenyador i artesà fundador del moviment dels Arts i Oficis anglès. Només tenim constància de la primera plana de l’edició que mostra les fotografies dels personatges que serveixen de fil conductor: Morris i Gropius. Però de nou l’accent se situa sobre els personatges l’obra dels quals convida a traçar una evolució positivista de la història:

Hacia dónde, es decir, hacia la autonomía de la arquitectura. Pero la autonomía —que no la modernidad, insistimos— de la arquitectura equivale, en Kaufmann, a la independencia de unas formas que no deben su disposición a sistemas sociales o estructuras de estado sino que se basan, dice Kaufmann, en sus propias leyes y la finalidad a la que se destinan —recordemos: por modernidad entendemos la arquitectura de vanguardia que producen, hacia los años 20 y hasta los 30, los autores y artistas europeos que compartirán inquietudes en los autopromocionados CIAM. Formas que Kaufmann verá, en los escritos de Le Corbusier, como reflejo del «renovado» idealismo de los arquitectos revolucionarios del siglo XVIII: un retorno a las formas puras como la esfera, el prisma y el cilindro.

3. Nikolaus Pevsner: Pioneers of the modern movement
Publicado por primera vez en Londres el año 1936, Pioneers of the modern movement. From William Morris to Walter Gropius sigue la relación de direccionalidad positiva marcada por Kaufmann. En este caso, el personaje clave es William Morris, diseñador y artesano fundados del movimiento Artes y Oficios inglés. Sólo tenemos constancia de la primera página que muestra las fotografías de los personajes que sirven de hilo conductor: MorrisGropius. Pero de nuevo el acento se sitúa sobre los personajes cuya obra invita a trazar una evolución positivista de la historia:

 RIBA54129

Morris fue el primer artista (…) que comprendió cuán inciertos y decadentes habían llegado a ser los fundamentos sociales del arte durante los siglos posteriores al Renacimiento, y especialmente durante los años que siguieron a la Revolución Industrial. (…) Pero cuando, en 1857, debió de amueblar su primer estudio en Londres, le asaltó la idea de que antes de ponerse a pintar cuadros sublimes, un hombre debe comenzar por vivir en un ambiente apropiado y tener una casa decente, con sillas y mesas decentes. Nada que pudiera satisfacerlo en lo más mínimo era asequible. Esa fue la situación que despertó de pronto su propio genio personal: si no podemos comprar un mobiliario sólido y decoroso, fabriquémoslo nosotros mismos.
PEVSNER, 1936

Pevsner situa l’inici del canvi de la història en el camp de la ciència social; però si bé Morris defensa una doctrina que és constructiva per quant restaura l’ofici manual, és també destructiva en el sentit que elimina l’avançament de les tècniques de producció. Unes tècniques que seran, diu Pevsner, juntament amb la ciència social, el planejament racional, i la confiança en el soroll de les màquines les qualitats explícites del Moviment Modern. Pevsner escriu des de dins, des del mateix Zeitgeist que el fa hereu i deutor d’una manera d’entendre l’evolució de l’art i l’arquitectura. L’anàlisi que en farà continuarà sent, com amb Kaufmann, essencialment formalista.

Però les arrels del Moviment Modern, clarament explicitat amb aquest nom ja des del mateix títol, les situa Pevsner, a diferència de Kaufmann, a diversos llocs: Morris i les arts i els oficis, però també l’Art Nouveau, i les obres dels enginyers del segle XIX. Tant com dir: la voluntat d’acostar la producció de l’ofici tradicional a la societat, l’aposta per incorporar el moviment i la tensió del coup de fouet de l’Art Nouveau —amb l’episodi culminant a Barcelona de les darreres obres de Gaudí— i  les conseqüències ineludibles de la Revolució Industrial, la construcció en ferro. Un fil conductor complex —per les diferències conceptuals que mostren dins una mateixa tendència tots els autors referenciats— que porta, com a desllorigador final, cap a l’arquitectura de Walter Gropius, generosament acompanyades per les obres primerenques de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Un Gropius que apareix com el nom redemptor del nou estil del segle XX:
Pevsner sitúa el inicio del cambio de la historia en el campo de la ciencia social; pero si Morris defiende uan doctrina que es constructiva por cuanto restaura el oficio manual, también es destructiva por cuanto elimina el avance de las técnicas de producción. Unas técnicas que serán, dice Pevsner, junto con la ciencia social, el planeamiento racional, y la confianza en el sonido de las máquinas sus cualidades explícitas. Pevsner escribe desde dentro, desde el mismo Zeitgeist que lo hace heredero y deudor de una manera de entender la evolución del arte y la arquitectura. El análisis que realizará continuará siendo, como con Kaufmann, esencialmente formalista.

Pero las raíces del Movimiento Moderno, claramente explicitado desde el mismo título, las sitúa Pevsner, a diferencia de Kaufmann, en puntos distintos: Morris y las artes y oficios, pero también el Art Nouveau, y las obras de los ingenieros del siglo XIX. Es decir: la voluntad de acercar la producción del oficio tradicional en la sociedad, la apuesta por incorporar el movimiento y la tensión del coup de fouet del Art Nouveau —con la culminación en Barcelona de las últimas obras de Gaudí— y las consecuencias ineludibles de la Revolución Industrial, la construcción en hierro. 
Un hilo conductor complejo —por las diferencias conceptuales que muestran en una misma tendencia los autores referenciados— que desemboca, finalmente, en la arquitectura de Walter Gropius, generosamente acompañada por los edificios primerizos de Frank lloyd Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Un Gropius que aparece como el personaje redentor del nuevo estilo del siglo XX:

 

El nuevo estilo, bajo la forma que le diera Gropius, ocupa su lugar en la procesión que conduce desde el Romántico y el Gótico, hasta el Renacimiento de Brunelleschi y Alberti y el barroco de Borromini y Neumann. La sensibilidad cálida y comunicativa de los grandes hombres del pasado quizá haya desaparecido, pero en ese caso, el artista que representa a nuestro siglo necesita ser frío ya que debe ser el frío intérprete de la producción mecanizada, frío para el diseño satisfactorio a anónimos clientes.
PEVSNER, 1936

Producció en sèrie i anonimat clientelar seran les dues característiques principals que estan definint els conceptes a interpretar mitjançant les formes de la nova arquitectura. I una advertència que quedarà sense resoldre fins que arribem, quasi mitja dècada més tard, a les propostes d’Archigram, Venturi, Rossi o Hejduck: la vessant comunicativa.

4. Sigfried Giedion: Espai, temps i arquitectura
Potser perquè ja ens trobem a l’any 1941, potser perquè es publica per primera vegada a Harvard, durant l’exili que la segona guerra obliga a prendre a gran part dels artistes i arquitectes europeus, el cert és que la història de Giedion, escrita des de l’experiència del seu secretariat als CIAM, serà la primera en exposar i, a un mateix temps, reflexionar sobra l’arquitectura del Moviment Modern. 
La preocupació que manifesta Giedion és palesa des de la primera línia del prefaci a la primera edició:

Producción en serie y anonimato clientelar serán las dos carcacterísticas principales que están definiendo los conceptos a interpretar mediante las formas de la nueva arquitectura. Y una advertencia sin resolver hasta que lleguemos, casi media década más tarde, a las propuestas de Archigram, Venturi, Rossi o Hejduck: el aspecto comunicativo.

4. Sigfried Giedion: Espacio, tiempo y arquitectura
Quizás porque ya estamos en 1941, quizás porque se publica por primera vez en Harvard, durante el exilio que la segunda guerra obliga a tomar a gran parte de los artistas y arquitectos europeos, lo cierto es que la historia de Giedion, escrita desde la experiencia de su secretariado en los CIAM, será la primera en exponer y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la arquitectura del Movimiento Moderno. 
La preocupación de Giedion se manifiesta desde la primera línea del prefacio a la primera edición:
61Sm0-06NoL._SX381_BO1,204,203,200_

Espacio, tiempo y arquitectura va dirigido a quienes se sienten alarmados ante el estado actual de nuestra cultura y están deseosos de encontrar una salida al caos evidente de sus tendencias contradictorias.
GIEDION, 1941

Tendències contradictòries que cal reformular si del que es tracta és de construir una història que legitimi la primacia del Moviment Modern. Primera pista, el subtítol de l’estudi: «Origen i desenvolupament d’una nova tradició». Giedion també buscarà la genealogia del Moviment Modern, i és a la portada on es revelen les fonts. Tota la superfície de la portada es cobreix amb un gravat de Versalles: al gran pati, les cavallerisses i l’avinguda cap a París, de Perelle, es superposa el nus circulatori de Randall’s Island amb enllaç amb el pont de Triborough, de Nova York. Una infraestructura urbana i moderna,  de grans dimensions, que contrasta en forma i colors a uns jardins francesos del segle XVII.

I és a França on Giedion cerca, l’any 1928, l’origen de l’arquitectura moderna amb l’article «Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton». Construir a França, construir en ferro, construir en formigó armat és un al·legat, escrit tretze anys abans, on explica la tècnica del formigó permet com aquella que permet la construcció d’edificis de dimensions mai abans vistes en la història de l’arquitectura. És conscient que cal repensar els orígens de la nova arquitectura i és en alguns exemples de les obres d’enginyeria del segle XIX on cal mirar. No, doncs, a Alemanya.

Contra la idea que l’arquitectura neix del no-res, Giedion proposa l’arquitectura del ferro com a pionera. Però l’ull l’enganya. S’hi fixa en la sala de la Bibliothèque Nationale de Paris, (1858-1868), d’Henri Labrouste: un espai on 16 esveltes columnes de ferro subjecten voltes bufades amb obertures rodones dalt de tot per il·luminar l’espai de les taules; un espai que no necessitaria dels pilars de ferro. L’espai contigu del magatzem, amb les mateixes dimensions, es cobreix sense voltes ni pilars intermedis. Però Giedion només vol veure que l’estructura —columnes, bigues i coberta— de la biblioteca és tota de ferro, sense aturar-se en la relació entre disposició i necessitat.


No és casualitat que a Espai, temps i arquitectura Giedion puntualitzi que aquest espai de la biblioteca recorda les voltes bufades de Brunelleschi a l’Hospital dels Innocents a Florència (1419-1451), obra que Giedion assenyala com la primera que permet desvincular la independència de cada element del projecte i, per tant, la desvinculació del Renaixement amb el període clàssic. Giedion és, finalment, qui situa més llunyanament la genealogia del Moviment Modern remuntant-se fins la Itàlia del segle XIV. I tot i que l’uneix amb Kaufmann i Pevsner l’interès per les formes i els volums, es destaca dels dos anteriors per concebre una història dinàmica, i el reconeixement que l’objectivitat, en l’historiador, no és possible.

El treball de Giedion, respecte els de Kaufmann i Pevsner, transcorre en una altra direcció. La seva voluntat com a secretari del CIAM serà la de recuperar, per al Moviment Modern, una història on art i ciència, és a dir, el pensar i el sentir, tornin a anar en la mateixa direcció. Consolidar així l’arquitectura moderna com un tot cohesiu i una manera nova d’expressió, a partir d’una interpretació complexa de la història de l’arquitectura. Potser les paraules d’un individu que se sap producte de la gran derrota que va suposar la 1ª Guerra Mundial:

Contradicciones que reflexionar si se debe construir una historia que legitime la primacía del Movimiento Moderno. Primera pista, el subtítulo del estudio: «Origen y desarrollo de una nueva tradición». Giedion también buscará la genealogía del Movimiento Moderno y es en la portada donde se revelan las fuentes. Cubriendo toda la superficie de la portada, un grabado de Versalles: al gran patio, las caballerizas y la avenida hacia París, de Perelle, se superponen al nudo circulatorio de Randall’s Island con el enlace al puente de Triborough, de Nueva York. Una infraestructura urbana y moderna que contrasta en forma y color con los jardines franceses del siglo XVIII.

Y es en Francia donde Giedion busca el origen de la arquitectura moderna con el artículo de 1928 «Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton». Construir en Francia, construir en hierro, construir en hormigón armado es un alegato, escrito trece años antes, en el que explica la técnica del hormigón como aquella que permite la construcción de edificios de dimensiones nunca antes vistas en la historia de la arquitectura. Es consciente que los orígenes de la nueva arquitectura deben ser repensados y que es en algunas obras de ingeniería del siglo XIX donde hay que mirar. No, pues, en Alemania. 

Contra la idea que la arquitectura nace de la nada, Giedion propone la arquitectura del hierro como pionera. Pero el ojo engaña. Se fija en la sala de la Bibliothèque Nationale de Paris, (1858-1868), de Henri Labrouste: un espacio en el que 16 esbeltas columnas de hierro sujetan bóvedas vaídas con aberturas circulares en su extremo superior para iluminar el espacio de las mesas; un espacio que no necesitaría los pilares de hierro. El espacio contiguo del almacén, de equivalentes dimensiones, se cubre sin bóvedas ni pilares intermedios. Pero Giedion sólo ve que la estructura —columnas, vigas y cubierta— es completamente de hierro, sin detenerse en la relación entre disposición y necesidad.

No es casualidad que Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura subraye que el espacio de la biblioteca de Labrouste recuerda las bóvedas vaídas de Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes de Florencia (1419-1451), obra que Giedion señala como la primera en desvincular la independencia de cada elemento del proyecto y, en consecuencia, la desvinculación del Renacimiento con el periodo clásico. Giedion es, finalmente, quien sitúa más alejada la genealogía del Movimiento Moderno remontándose hasta la Italia del siglo XIV. Y aunque lo une a KaufmannPevsner el interés por las formas y los volúmenes, se destaca de los anteriores por concebir una historia dinámica, y el reconocimiento de que la objetividad, en el historiador, no es posible.

El trabajo de Giedion, respecto los de KaufmannPevsner, transcurre en otra dirección. Su voluntad como secretario de los CIAM será la de recuperar, para el Movimiento Moderno, una historia donde el arte y la ciencia, es decir, el pensar y el sentir, vuelvan a ir en la misma dirección. Consolidar así la arquitectura moderna como un todo y una manera nueva de expresión, a partir de una interpretación compleja de la historia de la arquitectura. Quizás las palabras de un individuo que se sabe producto de la gran derrota que supuso la 1ª Guerra Mundial:

El espacio histórico tiene muchas dimensiones; es polifacético; no presenta al observador un único punto de referencia desde el que interpretar sus fenómenos. Al igual que en la física moderna, no puede establecerse una causalidad exacta ni una determinación exacta. Causas idénticas no conducen inevitablemente a efectos idénticos. (…)
No es posible ningún punto de vista preestablecido. Obras ricas en hechos constitutivos y obras de la más perniciosa influencia han aparecido dentro del mismo sistema económico. (…)
La ciencia y el arte —en la medida en que exploran lo desconocido o anticipan el futuro— reflejan la posición real, el auténtico ser, de nuestra era; son las verdaderas fuerzas morales: hablarán por nosotros a las generaciones posteriores cuando los horrores del mundo exterior de nuestro periodo se hayan desvanecido.
GIEDION, 1941

 


Referències:

Giedion, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Reverté, 2009 (1941).
Built in France, Building in Iron, Building in Ferroconcret. Los Angeles: Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1995.

Kaufmann, Emil. De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma. Barcelona: GG, 1982 (1933).

Pevsner, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius. Buenos Aires: Infinito, 1977 (1936).

 

Un pensamiento en “UN APUNTE SOBRE TÍTULOS Y PORTADAS EN LA GENEALOGÍA DEL MOVIMIENTO MODERNO: KAUFMANN, PEVSNER Y GIEDION

  1. Pingback: UN APUNTE SOBRE TÍTULOS Y PORTADAS EN LA GENEALOGÍA DEL MOVIMIENTO MODERNO: KAUFMANN, PEVSNER Y GIEDION [ES – CAT] | Guillem Carabí | Urban Living Lab

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s