DIFÍCILES ACOMODOS: EL SOLAR DEL DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE SERT, SUBIRANA Y TORRES CLAVÉ (1933-37)

*Guiones de clase: composición 4
g.carabÍ

OCUPACIONS DIFÍCILS: EL SOLAR DEL DISPENSARI ANTITUBERCULÓS DE SERT, SUBIRANA I TORRES CLAVÉ (1933-1937)

El número 40 de la revista Cuadernos de arquitectura de l’any 1960, dedicat íntegrament a clíniques i dispensaris, publica sis planes consagrades a l’edifici del dispensari antituberculós dels arquitectes J. Ll. Sert, J. Torres Clavé i J.B. Subirana.  A la primera plana es descriu el contexte social i polític que dóna lloc al projecte del dispensari, juntament amb una breu anàlisi de l’edifici. Una anàlisi que s’inicia amb les següents paraules: 
El número 40 de la revista Cuadernos de arquitectura del año 1960, dedicado a clínicas y dispensarios, destina seis páginas al edificio del dispensario antituberculoso de los arquitectos J.Ll. Sert, J. Torres Clavé y J.B. Subirana. En la primera de las páginas se define el contexto social y político que da lugar al proyecto del dispensario, y un sucinto análisis del edificio. Un análisis que se inicia con las siguientes palabras:
 
  
En aquella época la nueva arquitectura exigía un esfuerzo constante de perfeccionamiento y de creación. Se trataba de superar a los «Edificios académicos» cuyos espacios y composición volumétrica no respondían a sus funciones sino a unos ejes de simetría y a una composición meramente formal.
Cuadernos de Arquitectura núm. 40, 1960
Captura

El dispensari antituberculós de Barcelona en construcció. 1933. Font: Cuadernos de arquitectura núm. 40, 1960.

Arquitectura Nova és el títol de l’exposició que, l’any 1929, i com a contraproposta a l’arquitectura de l’Exposició Internacional de Barcelona del mateix any, s’exhibeix a les Galeries Dalmau. Alzamora, Armengou, Churruca, Francesc Fàbregas, Pecourt, Perales, Antoni Puig Gairalt, Rodríguez Arias, Rubió i Tudurí, Sert, Torres Clavé i Sixte Illescas són els noms dels arquitectes exposats. Arquitectura Nova, exposició que s’emmiralla espiritualment en els textos de Le Corbusier Ozenfant que els organitzadors extreuen de les planes de la publicació Esprit Nouveau, de 1920, encapçala així el catàleg: «Una gran época acaba de començar. Existeix un nou esperit» (Pizza, 1995). Una nova arquitectura que tractava d’ultrapassar, com s’explica al número ressenyat de Cuadernos, aquells gestos derivats dels eixos de simetria i les composicions que apel·laven únicament a solucions formals.
Arquitectura Nova es el título de la exposición que, en 1929, y como contrapropuesta a la arquitectura de la Exposición Internacional de Barcelona de ese mismo año, se muestra en las Galerías Dalmau. Alzamora, Armengou, Churruca, Francesc Fàbregas, Pecourt, Perales, Antoni Puig Gairalt, Rodríguez Arias, Rubió i Tudurí, Sert, Torres Clavé y Sixte Illescas son los nombres de los arquitectos expuestos. Arquitectura Nova, exposición tutelada bajo el auspicio espiritual de los textos de Le Corbusier y Ozenfant que sus organizadores extraen de las páginas de la publicación Esprit Nouveau, de 1920, encabeza así su catálogo: «Una gran época acaba de començar. Existeix un nou esperit» (Pizza, 1995). Una nueva arquitectura que trataba de superar, como se explica en el número reseñado de Cuadernos, aquellos gestos derivados de ejes de simetría y composiciones que aludían a soluciones meramente formales.
No hi ha cap mena de dubte sobre les intencions i les voluntats de canvi, però tampoc no cal culpabilitzar de la mala arquitectura , als eixos de simetria i a les composicions formals.
No existe duda alguna acerca de las intenciones y voluntades de cambio, pero tampoco conviene culpabilizar de la mala arquitectura, a los ejes de simetría y a las composiciones formales.
Dispensari fotos 02

Dispensari antituberculós als anys 30. Font: Les pedres de Barcelona

 

El dispensari antituberculós, edifici exemplar de l’arquitectura racionalista catalana, també fa servir eixos de simetria i composicions formals. Només cal repassar les plantes, i la dificultat que aquestes troben per acomodar-se al solar, per verificar-ho.
El dispensario antituberculoso, edificio ejemplar de la arquitectura racionalista catalana, también utiliza ejes de simetría y composiciones formales. Sólo hay que repasar sus plantas y la dificultad de su acomodo en el solar para verificarlo.
planta 1

Planta Primera Dispensari antituberculós de Barcelona. Font: AMCB

 

L’emplaçament a ciutat vella mesurarà, a diversos punts, la capacitat del dispensari per adequar-ne l’optimització d’una configuració, moderna, a les regirades irregularitats dels límits urbans del solar on s’emplaça. El contacte no desitjat es materialitza a diversos punts que són els següents: 1. L’escala nord d’articulació entre l’edifici alargassat —el dispensari pròpiament dit— i l’edifici en “T” —sala d’actes més secció d’estudis antitubercolosos. 2. L’habitatge del porter a l’extrem sud. 3. L’escala que configura el front de l’edifici allargassat, i l’escala a sud, de l’ala de l’edifici en “T”. Aquesta darrera peça arribarà a l’extrem d’haver de modificar la geometria natural, el rectangle, a conseqüència de la topada amb el límit diagonal del solar.

Més enllà dels detalls funcionals ens interessa aquí veure com les decisions que condueixen a aquestes aparents contradiccions són fruit d’una voluntat per mantenir, intactes, les condicions geomètriques que defineixen l’edifici. Unes condicions formals resultat d’uns manifestos racional-funcionalistes que encara trigaran a identificar que, en l’optimització de la forma s’hi troba el futur cavall de batalla: la flexibilitat del resultat. 

El emplazamiento en la ciudad vieja de Barcelona medirá, en diversos puntos, la capacidad del dispensario por adecuar la optimización de una configuración, moderna, a los quiebros irregulares de sus límites urbanos. El contacto no deseado se realiza en diversos puntos, a saber: 1. La escalera norte de articulación entre el edificio alargado —el dispensario propiamente dicho— y el edificio en “T” —sala de actos más sección de estudios antituberculosos. 2. La vivienda del portero en el extremo sur. 3. La escalera que configura el lado testero del edificio alargado, y la escalera a sur, del ala del edificio en “T”. Esta última pieza llegará al paroxismo de tener que modificar su geometría natural, el rectángulo, debido al encuentro con el límite en diagonal del solar.

Más allá de los detalles funcionales interesa ver aquí como las decisiones que llevan a estas aparentes contradicciones son fruto de una voluntad por mantener, intactas, las condiciones geométricas que definen el edificio. Unas condiciones formales que llegan como resultado de unos manifiestos racional-funcionalistas que aún tardarán en identificar  que, en la optimización de la forma, se encierra también su futuro caballo de batalla: la flexibilidad del resultado.

La sala de actos tiene una forma ligeramente troncopiramidal por ser ésta la más lógicamente apropiada para asegurar a todos los asistentes una buena visibilidad y una perfecta audición.
J. SUBIRANA, extracto de la memoria constructiva. 1933

 

El solar, sensiblement trapezoïdal i irregular, producte de l’esponjament resultat de la cessió dels terrenys propietat de la Casa dela Caritat, farà palès les dificultats de posicionament d’un edifici racional i funcional dins una geometria urbana fruit d’altres circumstàncies.
El solar, sensiblemente trapezoidal e irregular, producto del esponjamiento que producirá la cesión de los terrenos propiedad de la Casa de la Caritat, pondrá de manifiesto las dificultades de acomodo de un edificio racional y funcional a una geometría urbana fruto de otras circunstancias.
emplaçament

Emplaçament Dispensari antituberculós de Barcelona. Font: AMCB


Referències:

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Expedient Fo-1847/1933
Antonio Pizza, “Interpretaciones de lo moderno en la arquitectura catalana de los años treinta”,  3ZU: revista d’arquitectura, n. 4, 1995.
Antonio Pizza, Dispensario antituberculoso de Barcelona, 1933-1937. J. Ll. Sert, J. B. Subirana y J. Torres Clavé, Colegio de Arquitectos de Almería. 1993.
Cuadernos de arquitectura, núm. 40, 1960.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s