TIEMPOS DE RECONSTRUCCIÓN

g.carabí

TEMPS DE RECONSTRUCCIÓ

1. Preàmbul
Aquest era el títol amb que José A. Martínez Lapeña obria el número 3 de la revista Documentos de Arquitectura, editada pel Col·legi d’Arquitectes d’Andalusia Oriental demarcació d’Almeria, l’any 1988. La revista, dedicada en aquest número a l’estudi de les obres de restauració que els arquitectes van presentar en la conferència impartida al CAAO d’Almería, es feie ressò del fet que, a finals dels vuitanta del segle passat, la intervenció en edificis històrics, fossin o no catalogats, formava part del present arquitectònic. Una situació que barrejava diversos factors, d’entre els quals la vellesa dels edificis, la conscienciació de l’Administració en reparar i preservar el patrimoni cultural i, no cal dir, una recessió en la construcció d’obres de nova planta, primera de l’era democràtica al país —cal recordar que la desocupació a Catalunya després de la transició va anar en augment, arribant a un pic màxim del 22,8% l’any 1985, superior a la d’Espanya que es xifrava en 21,9% (Balcells, 2006).

La primera imatge escollida que il·lustrava el text era la casa Bofarull (1913-1933), als Pallaresos, de l’arquitecte Josep M. Jujol. Hi seguien altres imatges com el trasllat del cor al presbiteri de la Catedral de Palma, de Gaudí i Jujol (1908-1914), el Museu de Castelvecchio (1958-1964), de Carlo Scarpa, el projecte d’ampliació del Banc d’Espanya (1980) a Madrid, de Rafael Moneo, l’ampliació del Jutjats de Göteborg (1937) d’Erik Gunnard Asplund, el Tresor dels atenesos (s. V a.C.) a Delfos, per acabar de nou amb Josep M. Jujol i la reforma de la casa Negre (1914-1930), a Sant Joan Despí. La repetida presència dels projectes de Jujol no era estrany, atès la declarada filia que l’estudi d’arquitectes sempre ha mantingut amb l’arquitectura de Gaudí i de Jujol; van ocupar-se de la restauració del Park Güell i, recentment, hi treballen a la casa Vicens del carrer Carolines de Barcelona.

1. Preámbulo
Con este título abría José A. Martínez Lapeña el número 3 de la revista Documentos de Arquitectura, editada por el Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental demarcación de Almería, en el año 1988. La revista, dedicada en este número al estudio de las obras de restauración que los arquitectos presentaron en la conferencia impartida en el CAAO de Almería, se hacía eco del hecho que, a finales de los años ochenta del siglo pasado, la intervención en edificios históricos, fuesen o no catalogados, formaba parte de su presente arquitectónico.  Una situación que mezclaba varios factores, entre los que cabía contar la vejez de los edificios, la concienciación por parte de la Administración de reparar y preservar el patrimonio cultura y, por descontado, una recesión en la industria de la construcción de obras de nueva planta, primera de la era democrática en el país —es necesario recordar que la desocupación en Catalunya tras la transición fue en aumento, con una cota máxima del 22,8% en el año 1985, superior a la de España que se cifraba en el 21,9% (Balcells, 2006).

La primera imagen escogida que ilustraba el texto era la casa Bofarull (1913-1933) en Els Pallaresos, de Josep M. Jujol. Le seguían otras imágenes como el traslado del coro al presbiterio de la Catedral de Palma, de Gaudí y Jujol (1908-1914), el Museo de Castelvecchio (1958-1964), de Carlo Scarpa, el proyecto de ampliación del Banco de España (1980) en Madrid, de Rafael Moneo, la ampliación de los Juzgados de Göteborg (1937) de Erik Gunnard Asplund, el Tesoro de los atenienses (s. V A.C.) en Delfos, para acabar de nuevo con Josep M. Jujol y la reforma de la casa Negre (1914-1930), en Sant Joan Despí. La repetida presencia de los proyectos de Jujol no era extraña, dada la declarada filia que el estudio de arquitectos siempre ha mantenido con la arquitectura de Gaudí y Jujol: se ocuparon de la restauración del Pak Güell y, actualmente, lo hacen aún en la casa Vicens de la calle Carolinas de Barcelona.

3.jpg

Ampliació Jutjats de Göteborg (1913-37). Erik Gunnard Asplund

 

La tesi que mantenia l’escrit de Martínez Lapeña, arquitecte en exercici juntament amb Elias Torres, valorava la influència dels textos de Ruskin al llarg del temps per assolir una responsabilitat moral que, en el millor dels casos, havien dut a intervenir amb actituds tan cautes com beneficioses pel patrimoni. Una actitud basada en el manteniment del significat arqueològic, històric i testimonial sobre qualsevol altre. Però les imatges que il·lustraven l’article parlaven d’una altra cosa: posaven de manifest tot un grapat d’intervencions que precisament, i com a conseqüència del seu agosarament, havien esdevingut en exemplars intervencions poc o gens continuistes amb el material de base.

La tesis que mantenía el escrito de Martínez Lapeña, arquitecto en ejercicio profesional junto a Elias Torres, valoraba la influencia que tuvieron los textos de Ruskin a lo largo del tiempo para alcanzar una responsabilidad moral que, en el mejor de los casos, había instado a intervenir con actitudes tan cautas como beneficiosas para el patrimonio. Una actitud basada en el mantenimiento del significado arqueológico, histórico y testimonial sobre cualquier otra consideración. Pero las imágenes que ilustraban el artículo mostraban en realidad otra cosa: ponían de manifiesto un conjunto de intervenciones que precisamente, y gracias a su osadía, se habían convertido en ejemplares intervenciones poco o nada continuistas con el material de base.

0

Reconstrucció Tresor dels atenesos, Delfos (s. V a.C.)

2. D’Atenes (1931) a Cracòvia (2000)
Podem considerar la Roma del segle I, com l’època on sorgeix la idea de conservació del monument per recuperar-ne els valors del passat (Capitel, 1988); és amb els treballs de reconstrucció del Foro romà que s’hi instaura una incipient escola de restauració. Tot i que a la cultura mediterrània, i per una llarga tradició que arrenca de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona fundada l’any 1875 per Elies Rogent, seran les idees de Viollet-le-Duc les que inicien la moderna discussió sobre el concepte de restauració que ja no ens abandonarà fins als temps contemporanis. Però malgrat la pugna Viollet-le-Duc/Ruskin que instaura la coneguda dicotomia entre restaurar i conservar —simplificant apressadament els termes—, ja asentats al segle XX no poden obviar-se l’evolució de les diferents cartes i recomanacions sorgides dels congressos internacionals europeus que vetllaven per la cura del Patrimoni.
 

La primera va ser la Carta d’Atenes, l’any 1931, basada en les teories de Camilo Boito i el Restauro scientifico, i que destacava el reconeixement dels afegits a l’edifici a restaurar, d’elements d’altres èpoques, i defenia la preservació de l’evolució històrica narrativa del monument. O dit d’una altra manera: es posicionava en contra de la restauració estilística de la teoria violletiana que tractava de cercar la coherència estilística del monument. El mateix any Gustavo Giovannoni, seguidor de Boito, també participa en la redacció de la Carta d’Atenes. Giovannoni insisteix en la restauració filològica científica però amb una equidistància entre la preservació i la intervenció, fruit del seu convenciment de la impossibilitat de trobar un mètode arquitectònic universal aplicable a la totalitat dels monuments. Una i una altra opinió coincideixen en els valors documentals per sobre dels formals, això és, en la capacitat del propi monument per explicar el pas de la història per sobre de la seva coherència estilística.

2. De Atenas (1931) a Cracovia (2000)
Podemos considerar la Roma del siglo I como la época en la que se contempla la idea de conservación del monumento para recuperar los valores del pasado (Capitel, 1988); es, durante los trabajos de reconstrucción del Foro romano que se instaura una incipiente escuela de restauración. Aunque en la cultura mediterránea, y debido a una larga tradición que arranca en la Escuela de Arquitectura de Barcelona fundada en 1875 por Elies Rogent, serán las ideas de Viollet-le-Duc las que inician la moderna discusión sobre el concepto de restauración que ya no nos abandonará hasta la actualidad. Pero a pesar de la pugna Viollet-le-Duc/Ruskin que instaura la conocida dicotomía entre restaurar y conservar —simplificando apresuradamente los términos—, bien asentados en el siglo XX, no podemos obviar la evolución de las diferentes cartas y recomendaciones surgidas al amparo de los congresos internacionales europeos que velaban por el cuidado del Patrimonio.

La primera fue la Carta de Atenas, en el año 1931, basada en las teorías de Camio Boito y el Restauro scientifico, y que destacaba el reconocimiento de los añadidos al edificio a restaurar, de elementos de otras épocas, y defendía la preservación de la evolución histórico narrativa del monumento. O dicho de otro modo: se posicionaba en contra de la restauración estilística de la teoría violletiana que trataba de buscar la coherencia estilística del monumento. Ese mismo año Gustavo Giovannoni, seguidor de Boito, también participa en la redacción de la Carta de AtenasGiovannoni insiste en la restauración filológica científica pero con una equidistancia declarada entre la preservación y la intervención, fruto de su propio convencimiento de la imposibilidad por encontrar un método arquitectónico universal aplicable a la totalidad de los monumentos. Una y otra opinión coinciden en la primacía de los valores documentales por encima de los formales, es decir, en la capacidad del propio monumento por explicar el paso de la historia por encima de su coherencia estilística.

4

Intervencions al museo de Castelvecchio (1957-74), Verona. Carlo Scarpa

Aquestes dues línies seran les que sintetitzarà, l’any 1933, la Ley de Patrimonio Histórico vigent fins 1985 a Espanya i que prescriurà

Estas dos líneas se hallarán sintetizadas, en el año 1933, en la Ley de Patrimonio Histórico vigente hasta el año 1985 en España y que obligará a

todo intento de reconstrucción de los monumentos procurándose por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación limitándose a restaurar lo que fuera absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones.
Art. 19 Ley de Patrimonio Histórico, 1933

 

Itàlia, per quantitat i qualitat de monuments i sempre avançada en l’experiència sobre la restauració, constata vers els anys quaranta i cinquanta la intuïció de Giovannoni de la impossibilitat d’un mètode universal aplicable a la totalitat dels monuments. El sorgiment com a matriu de pensament del Restauro critico reconeixerà aquesta duplicitat estètica i històrica i defensarà, no l’existència de regles fixes sinó la valoració de cada cas de manera específica. Una teoria que entén la restauració com un procés selectiu basat en el coneixement històric, però que inevitablement interpreta l’obra sobre el reconeixement dels valors i el judici crític, a l’empara del coneixement històric, filològic i crític. Cesare Brandi i Renato Bonelli foren els més destacats d’aquesta opció:

Italia, por cantidad y calidad de monumentos y siempre avanzada en su experiencia sobre restauración, constata hacia los años cuarenta y cincuenta la intuición de Giovannoni sobre la imposibilidad de establecer un método universal aplicable a la totalidad de monumentos. Surge entonces como matriz de pensamiento el Restauro critico que reconocerá esta duplicidad estética e histórica y defenderá, no la existencia de reglas fijas sino la valoración de cada caso a tratar de manera específica. Una teoría que entiende la restauración como un proceso selectivo basado en el conocimiento histórico, pero que inevitablemente interpreta la obra sobre el reconocimiento de los valores y del juicio crítico, bajo el amparo  del conocimiento histórico, filológico y crítico. Cesare Brandi y   Renato Bonelli fueron los nombres más destacados de esta opción:

Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro.
Cesare Brandi, 1963

L’any 1964 es redacta la Carta de Venècia amb motiu del II Congrés Internacional d’Arquitectes i Tècnics de Monuments Històrics que recull, entre d’altres, la voluntat de respectar totes les èpoques de l’edificació del monument, la llegibilitat i diferenciació de la nova intervenció, i una de les novetats més significatives, la reversibilitat de la intervenció. Però on la carta serà inflexible és en la preservació de la intervenció: aturar la restauració allà on comencen les hipòtesis.

En el año 1964 se redacta la Carta de Venecia, a raíz del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos que recoge, entre otras, la voluntad de respetar todas las épocas de la edificación del monumento, la legibilidad y diferenciación de la nueva intervención, y una de las novedades más significativas, la reversibilidad de la intervención. Pero allí donde la carta será inflexible es en la preservación de la intervención: detener la restauración donde comiencen las hipótesis. 

II restauro è un processo che deve mantenere un carattere eccezionale. II suo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento e si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi, dove ha inizio l’ipotesi: qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e teoriche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio archeologico e storico del monumento.
Art. 9 Carta di Venezia, 1964

El 26 de  setembre de 1975 es constitueix una nova declaració, durant el Congrés Internacional d’Amsterdam, anomenada Carta Europea del Patrimoni Artístic. Tot i haver estat redactada com a coronació de l’Any Europeu del Patrimoni Arquitectònic, i intentant consolidar una idea unitària i cooperadora dels països membres de la Comunitat Europea, la declaració no aconseguirà obrir cap debat a les escoles d’arquitectura espanyoles. La proclama, més enllà de ratificar les vies d’intervenció antigament traçades per Giovannoni, el que fa és implicar i mencionar la necessitat d’incloure en els pressupostos de l’estat les partides necessàries per fer front a la conservació dels monuments, creant fons específics deixant però, a cada estat membre, la potestat d’administrar la gestió ateses les diferències tan culturals com polítiques.

La llista de Cartes i Recomanacions continua creixent; entre els anys setanta i noranta del segle passat es comptabilitzen fàcilment una vintena de documents internacionals de patrimoni cultural. L’any 2000, amb ocasió de l’Any Internacional de l’Arquitectura, la Carta de Cracòvia promulga els Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito. Com diu al seu preàmbul, la carta es ratifica sobre la Carta de Venècia del 1964, però fent al·lusió al que es considera la gran novetat: ja no es parla de monument sinó de patrimoni. Aquest canvi de nomenclatura vol fer incís sobre un canvi qualitatiu: l’atenció no es focalitza només sobre l’edifici monumental que gaudeix de prestigi, ja sigui no només per qüestions històriques o culturals, sinó també i en especial sobre aquelles arquitectures més anònimes, com ara els centres històrics de les ciutats. Un viratge que apel·la a un canvi d’escala que introdueix el territori, en clara voluntat de deixar de parlar d’objectes per integrar tot allò relatiu a la cultura arquitectònica que, sovint, inclou situacions no construïdes com ara el paisatge.

 

3. Vistabella, Camp de Tarragona
Parlar de paisatge és parlar de Vistabella. Parlar de sostenibilitat és parlar de Vistabella. Parlar de territori és parlar de Vistabella. Parlar d’afecció a la comunitat és parlar de Vistabella. Parlar de procés és parlar de Vistabella. Parlar de participació és parlar de Vistabella. Vistabella parla d’arquitectura.

Aquest és el missatge que vaig voler deixar palès a la taula rodona, el passat divendres 8 de juliol, quan vaig ser convidat per opinar sobre el projecte de restauració que l’arquebisbat de Tarragona, propietari de l’església de Vistabella, va encarregar a l’arquitecte Santi Prats. Vaig sentir parlar de condicions higrotèrmiques, coeficients de seguretat al vent, diagrames de flexió, càlcul de lúmens i partides pressupostàries. Segur que totes aquests xifres són necessàries, però també segur que no són suficients per garantir una restauració en amable correspondència amb els valors artístics, històrics, emocionals i arquitectònics de l’església de Vistabella. I només vaig sentir xifres.

A la taula vaig compartir espai amb en Pau Jansà, arquitecte membre de la comissió del Modernisme a Tarragona, Jaume Costa, arquitecte dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, i Santi Prats, arquitecte autor de la proposta. Les opinions van ser divergents; ni en Pau Jansà ni jo vam trobar punts de contacte amb l’autor i l’arquitecte de la Generalitat per compartir, al nostre parer, el que proposa la restauració. No abundaré sobre les opinions d’abans i després del debat. D’abans se n’ha escrit i se n’ha opinat, des del coneixement de l’obra de Jujol. Així ho va expressar al diari ARA el Roger Miralles, arquitecte igualment convidat a la taula rodona que finalment no va poder assistir, amb un títol ben eloqüent: Encara són a temps d’esmenar els errors del projecte. El Miralles sap de què parla; fou l’autor, juntament amb el Josep Llinàs, del Pla director per obres de reparació i restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, redactat l’any 2008. El projecte va quedar en un calaix i mai es va dur a terme. Ningú va donar explicacions.

Després també se n’ha escrit, però menys. Tampoc vaig veure cap mitjà de premsa que pogués testimoniar el que es va comentar i opinar a la taula rodona. La conseqüència, un article al diari de Tarragona on sembla que la discussió fos gairebé inexistent, i que l’acte no hagués estat més que la validació del projecte. Res més allunyat de la realitat.

Ara podem tornar a repensar la tesi del José A. Martínez Lapeña: la defensa dels criteris continuistes que paradoxalment són il·lustrats amb imatges de projectes de forta presència projectual i intervencionista. És l’actitud que adopten els mateixos Elias Torres i José A. Martínez Lapeña als seus projectes, siguin o no de restauració. Una actitud que fonamenten en la veritable entesa del problema, que consisteix a trobar la dimensió i els mitjans necessaris per a que la resposta tingui mesura. Dit així sembla una defensa que afavoreixi únicament l’intervencionisme més projectual, però el que està dient Martínez Lapeña és una altra cosa: el que defensa és, precisament, la capacitat clara i entenedora per discernir la mesura de la resposta adoptada. I això no és qüestió d’especialistes, ni d’experts en tècniques de restauració. És una qüestió de sentit comú i qualitat arquitectònica.

No és moral victoriana, ni incapacitat projectual quan algunes veus demanem la mínima intervenció sobre la fragilitat de l’església de Vistabella. És la intuïtiva mesura de resposta que pensem cal adoptar. I sembla que, en aquest darrer projecte de restauració de l’església de Vistabella, no ha estat el cas.

El 26 de septiembre de 1975 se constituye una nueva declaración, durante el Congreso Internacional de Amsterdam, denominada Carta Europea del Patrimmonio Artístico. Aún siendo escrita como remate del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico, e intentando consolidar una idea unitaria y cooperadora de los países miembros de la Comunidad Europea, la declaración no conseguirá abrir ningún debate en las escuelas de arquitectura españolas. La proclama, más allá de ratificar las vías de intervención antiguamente trazadas por Giovannoni, lo que hace es implicar y mencionar la necesidad de incluir en los presupuestos del estado las partidas necesarias para hacer frente a la conservación de los monumentos, creando fondos específicos pero dejando, a cada estado miembro, la potestad de administrar la gestión dadas las diferencias tanto culturales como políticas de cada estado europeo.

La lista de Cartas Recomendaciones continua en aumento; entre los años setenta y noventa del siglo pasado se contabilizan fácilmente una veintena de documentos internacionales de patrimonio cultural.  El año 2000, a raíz del Año Internacional de la Arquitectura, la Carta de Cracovia promulga los Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito. Como dice en su preámbulo, la carta se ratifica sobre la Carta de Venecia de 1964, pero aludiendo a lo que se considera la gran novedad: ya no se habla de monumento sino de patrimonio. Este cambio de nomenclatura quiere incidir sobre un cambio cualitativo: la atención no se focaliza únicamente sobre el edificio monumental que goza de prestigio, ya sea no solamente por cuestiones históricas o culturales, sino también y en especial sobre aquellas arquitecturas más anónimas, como los centros históricos de las ciudades. Un cambio de dirección que hace referencia a un cambio de escala que introduce el territorio, en clara voluntad por dejar de hablar de objetos, con la finalidad de integrar todo aquello relativo a la cultura arquitectónica que, frecuentemente, incluye situaciones no construidas como puede ser el paisaje.


3. Vistabella, Camp de Tarragona
Hablar de paisaje es hablar de Vistabella. Hablar de sostenibilidad es hablar de Vistabella. Hablar de territorio es hablar de Vistabella. Hablar de afección a la comunidad es hablar de Vistabella. Hablar de proceso es hablar de Vistabella. Hablar de participación es hablar de Vistabella. Vistabella habla de arquitectura.

Este es el mensaje que quise manifestar en la mesa redonda, el pasado viernes 8 de julio, cuando fui invitado para opinar sobre el proyecto de restauración que el arzobispado de Tarragona, propietario de la iglesia de Vistabella, encargó al arquitecto Santi Prats. Durante la exposición del proyecto oí hablar de condiciones higrotérmicas, coeficientes de seguridad al viento, diagramas de flexión,  cálculo de lúmenes y partidas presupuestarias. Seguro que todas esas cifras son necesarias, pero también seguro que no son suficientes para garantizar una restauración en amable correspondencia con los valores artísticos, históricos, emocionales y arquitectónicos de la iglesia de Vistabella. Y sólo escuché cifras.

En la mesa compartí lugar con Pau Jansà, arquitecto miembro de la comisión del Modernismo en Tarragona, Jaume Costa, arquitecto de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura de la Generalitat, y Santi Prats, arquitecto autor de la propuesta. Las opiniones fueron divergentes; ni Pau Jansà ni yo fuimos capaces de encontrar puntos de contacto con el autor y el arquitecto de la Generalitat para compartir, a nuestro criterio, lo que proponía la restauración. No abundaré en las opiniones de antes y después del debate. Antes del mismo se ha escrito y opinado, desde el conocimiento de la obra de Jujol. Así lo hizo en el diario ARA Roger Miralles, arquitecto igualmente invitado a la mesa redonda que finalmente no pudo asistir, con un título bien elocuente: Aún están a tiempo de corregir los errores del proyectoMiralles sabe de qué habla; fue el autor, junto a Josep Llinás, del Plan Director para las obras de reparación y restauración de la Iglesia del Sagrada Corazón de Vistabella, redactado en el año 2008. El proyecto quedó olvidado en un cajón y nunca se llevó a término. Nadie dio explicaciones.

Después del debate también se ha escrito, pero menos. Tampoco vi ningún medio de prensa que pudiera testimoniar lo que se comentó y opinó en la mesa redonda. La consecuencia, un artículo en el diario de Tarragona donde parece que la discusión fuera casi inexistente, y que el acto no consistió más que en la validación del proyecto. Nada más alejado de la realidad.

Ahora podemos repensar de nuevo la tesis de José A. Martínez Lapeña: la defensa de los criterios continuistas que, paradójicamente, están ilustrados con proyectos de tan fuerte presencia proyectual como intervencionista. Es la actitud que adoptan los mismos Elías TorresJosé A. Martínez Lapeña en sus proyectos, sean o no de restauración. Una actitud que basan en la verdadera comprensión del problema, consistente en hallar la dimensión y los medios necesarios para que la respuesta disponga de una medida adecuada. Dicho así, parece una defensa que favorece únicamente el intervencionismo más proyectual, pero lo que está diciendo Martínez Lapeña es otra cosa: lo que defiende es, precisamente, la capacidad clara e inteligible para discernir la medida de la respuesta adoptada. Y esta reflexión no es cuestión de especialistas, ni de expertos en técnicas de restauración. Es una cuestión de sentido común y calidad arquitectónica.

No és moral victoriana, ni incapacidad proyectual cuando algunas voces solicitamos la mínima intervención sobre la fragilidad de la iglesia de Vistabella. Es la intuitiva medida de respuesta que pensamos es necesaria adoptar. Y parece que, en este último proyecto de restauración de la iglesia de Vistabella, no es la intención. 

IMG_1284

Taula rodona celebrada el 8 de juliol de 2016. Ponents (d’esquerra a dreta): Pau Jansà, Santi Prats, Guillem Carabí i Jaume Costa

 

4. Post Scriptum
Just abans de llençar el post, el diari ARA anuncia, signat pel periodista Antoni Ribas Tur, la formació d’una comissió d’experts per ajudar a decidir sobre Vistabella, a conseqüència de la polèmica que ha aixecat el projecte de restauració. Tant de bo tot plegat ajudi a millorar les intervencions previstes.

4. Post Scriptum
Justo antes de publicar el post, el diario ARA anuncia, firmado por el periodista Antoni Ribas Tur, la formación de una comisión de expertos para ayudar a decidir sobre Vistabella, como consecuencia de la polémica que ha levantado el proyecto de restauración. Ojalá  todo ello ayude a mejorar las intervenciones previstas.

IMG_1281_copy

Aspecte actual de l’església de Vistabella (1918-23), de Josep M. Jujol, amb les bastides preparades per restaurar el campanar. Imatge: G.C.


Referències:

Balcells, Albert. Historia de Cataluña. Barcelona : La Esfera de los Libros, 2006.

Brandi, Cesare, Licia Vlad Borrelli, Joselita Raspi Serra, y Giovanni Urbani. Teoria del restauro. Roma : Storia e Letteratura, 1963.

Capitel, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1988.

Martínez Lapeña, José Antonio. «Tiempos de reconstrucción». Documentos de Arquitectura 3 (1988).

Carta di Venezia, 1964 http://charta-von-venedig.de/carta-di-venezia-1964.html

Carta di Cracovia, 2000 http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it/index.php?it/180/carta-di-cracovia-2000

Ley de 13 de mayo de 1933  de Patrimonio Histórico

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s