TRES OPINIONES SOBRE LE CORBUSIER: NICOL, BENET Y LACASA

g.carabí

TRES OPINIONS SOBRE LE CORBUSIER: NICOL, BENET I LACASA 

L’arribada de Le Corbusier a Madrid i Barcelona, l’any 1928, és un esdeveniment prou celebrat per la premsa d’ambdues ciutats. A una i una altra les opinions, comentaris i reaccions que va aixecar el succés de l’any són diversos, anant des de la devoció incondicional fins a la crítica més àcida. Són molts els autors que hi opinen, entre crítics i arquitectes; veiem tres exemples que tenen el valor d’haver-se pronunciat pocs dies després de la immediatesa de la visita de Le Corbusier.

La llegada de Le Corbusier a Madrid y Barcelona, en el año 1928, es un acontecimiento profusamente celebrado por la prensa de ambas ciudades. Tanto en una como en otra las opiniones, comentarios y reacciones que provoca el motivo del año son dispares, y van desde la devoción incondicional hasta la crítica más ácida. Son muchos los autores que opinan, entre críticos y arquitectos; veamos tres ejemplos que poseen el valor de pronunciarse al poco de la visita de Le Corbusier.

2016-09-08-19-36-58

Interior Sala Mozart, c. Canuda 31. Barcelona. (‘Pro Barcelona’ 1914)

 

És Rafael Benet, pintor, historiador i crític d’art qui ens explica a través de les planes de La Veu de Catalunya (Benet 1928a) com, assabentats uns estudiants d’arquitectura que Le Corbusier anava a fer unes conferències a Madrid convidat per l’entitat Cursos y conferencias, dos d’ells li demanen ajut —a Benet— per tal de convèncer l’arquitecte franco-suís de fer també parada a Barcelona. Un dels dos estudiants mantindrà poc més tard una intensa relació de mestre-deixeble amb Le Corbusier: era Josep Lluís Sert. Segurament l’arquitecte no oferí gaire resistència als dos entusiastes representants de l’Associació d’Estudiants d’Arquitectura i els dies 15 i 16 de maig de 1928, Le Corbusier fa dues conferències a la Sala Mozart del carrer Canuda 31 de Barcelona —les mateixes que tenia programades per a Madrid a la Residencia de Estudiantes: «Arquitectura, mobiliario y obras de arte» i «Una casa, un palacio». La Sala Mozart, una sala petita (15x15x6m.) en forma de ferradura i amb decoració Lluis XVI, esdevindrà un dels locals emblemàtics de la ciutat comtal.

Es Rafael Benet, pintor, historiador y crítico de arte quien nos explica a través de las páginas de  La Veu de Catalunya (Benet 1928a) como, enterados unos estudiantes de arquitectura que Le Corbusier impartía unas conferencias en Madrid invitado por la entidad Cursos y conferencias, dos de ellos le piden ayuda —a Benet— para tratar de convencer al arquitecto franco-suizo que haga también parada en Barcelona.  Uno de los estudiantes mantendrá poco más tarde una intensa relación maestro-discípulo con   Le Corbusier: era Josep Lluís Sert. Seguramente el arquitecto no ofreció demasiada resistencia a los entusiastas representantes de la Asociación de Estudiantes y los días 15 y 16 de mayo de 1928, Le Corbusier imparte dos conferencias en la Sala Mozart de la calle Canuda 31 de Barcelona —las mismas que tenía programadas para Madrid en la Residencia de Estudiantes: «Arquitectura, mobiliario y obras de arte» y «Una casa, un palacio». La Sala Mozart, una sala pequeña (15x15x6m) en forma de herradura y con decoración Luis XVI, se convertirá en uno de los locales emblemáticos de la ciudad condal.

2016-09-08-19-36-48

Interior Sala Mozart, c. Canuda 31. Barcelona 1914 (‘Pro Barcelona’ 1914)

 

Les conferències s’ocupen de les idees que Le Corbusier ja havia publicat a les pàgines de L’Esprit Nouveau, posteriorment recollides a Vers une architecture, Urbanisme i L’art Décoratif d’aujord’hui. Conceptes com la simplicitat plena de complexitat, les veritats científiques, la tècnica, l’utilitarisme, l’estètica de la nova arquitectura, la depuració del fet arquitectònic, l’harmonia, la geometria i les organitzacions pures van ser tema de dissertació durant els dos vespres convocats a la Sala Mozart.

Val  la pena recordar, però, dos moments concrets: l’abans i el després immediat de les conferències. L’abans, quan Le Corbusier és recollit a l’estació per Eduard Nicol més un grapat de joves estudiants d’arquitectura; el després, quan Rafael Benet publica la trobada amb el mestre franco-suís, personatge qui fins aleshores només coneixia pels llibres. Nicol i Benet ens ofereixen un Le Corbusier més pròxim i més atent —potser per conveniència o amabilitat— als interessos locals del que caldria esperar del defensor del maquinisme.

Las conferencias dan cuenta de las ideas que Le Corbusier ya había publicado en las páginas de L’Esprit Nouveau, posteriormente recogidas en Vers une architecture, UrbanismeL’art Décoratif d’aujord’hui. Conceptos como la simplicidad llena de complejidad, las verdades científicas, la técnica, el utilitarismo, la estética de la nueva arquitectura, la depuración del hecho arquitectónico, la armonía, la geometría y las organizaciones puras fueron tema de disertación durante las dos tardes que convocaron a arquitectos y público diverso en la Sala Mozart. 

Vale la pena recordar, sin embargo, dos momentos concretos: el antes y el después inmediato de las conferencias. El antes, cuando Eduard Nicol, junto con un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura, recoge a Le Corbusier; después, cuando Rafael Benet publica su encuentro con el maestro franco-suizo, personaje quien hasta entonces sólo conocía por sus libros. NicolBenet nos muestran un Le Corbusier más próximo y más atento —quizás por conveniencia o amabilidad— a los intereses locales de lo que cabría esperar del defensor del maquinismo. 

00.jpg

Seccions arquitectònica i constructiva  de la gran sala del Palau per a la Societat de Nacions, Ginebra 1927-1928

1.
Nicol
, llicenciat en magisteri que aquell mateix any de 1928 començava la carrera de filosofia, acabarà constituint-se en parell crític del pensament d’Ortega y Gasset, i ineludible valor de la filosofia hispànica del moment. Nicol estudia filosofia a Barcelona i Madrid —on coneix Ortega y Gasset—, i abans d’acabar la guerra civil espanyola s’exilia a Mèxic. L’entrevista de Nicol a Le Corbusier, una vegada el convidat arriba a l’hotel i en distesa conversa (Nicol 1928) es centra, naturalment, en les idees que l’arquitecte ha vingut a exposar. A la pregunta sobre la monotonia de l’estandardització, respon:

1.
Nicol, licenciado en magisterio y que aquel mismo año de 1928 comenzaba la carrera de filosofía,  acabará constituyéndose en par crítico del pensamiento de Ortega y Gasset, e ineludible valor de la filosofía hispánica del momento. Nicol estudia filosofía en Barcelona y Madrid —donde conoce a Ortega y Gasset—, y antes de acabar la guerra civil española se exilia en México. La entrevista de NicolLe Corbusier, una vez el invitado llega al hotel y en distendida conversación (Nicol 1928) se centra, naturalmente, en las ideas que el arquitecto ha venido a exponer. A la pregunta sobre la monotonía en la que puede incurrir la estandarización, responde:

L’estandardització afecta només els detalls, els elements orgànics de la casa, per exemple: la finestra, la porta, un fragment determinat de l’obra. Aleshores és el detall el que es va perfeccionant. L’agrupació de tots els elements orgànics és el que constitueix  l’execució, la «mise en œuvre» de l’arquitectura, i que exigeix una gran comprensió de les condicions locals. És un gran error de voler, per exemple, estandarditzar, com fan alguns,  la casa sencera.ncluir foto a una columna. Incluir cita a una columna. Incluir cualquier otra cosa a una columna. (Le Corbusier 1928)

Una estandardització limitada als productes industrials, és a dir, només als elements susceptibles de ser serialitzats mecànicament, i no al projecte. Una distinció cabdal per entendre com el món de les idees i el món de la construcció sempre els entendrà Le Corbusier de manera separada; una qüestió que el portarà a dibuixar de forma diferent —només cal recordar els dibuixos de la secció arquitectònica i la secció constructiva de la sala del Palau per a la Societat de Nacions de Ginebra (Quetglas 1987)— allò que li permet mesurar l’edifici respecte a allò que li permet mostrar l’arquitectura de l’edifici. L’entrevista continua i l’arquitecte afirma:

Una estandarización limitada a los productos industriales, es decir, sólo a los elementos susceptibles de serialización mecánica, y no al proyecto. Una distinción fundamental para entender como el mundo de las ideas y el mundo de la construcción siempre serán entendidos por Le Corbusier de manera autónoma; una cuestión que lo lleva a dibujar de forma distinta —sólo es necesario recordar los dibujos de la sección arquitectónica y la sección constructiva de la sala del Palacio para la Sociedad de las Naciones de Ginebra (Quetglas 1987)— aquello que le permite medir el edificio respecto aquello que le permite mostrar la arquitectura del edificio. La entrevista continua y afirma el arquitecto : 

El meu maquinisme és l’abandonament de tot allò que se’n diu l’art decoratiu, la classificació dels mitjans o dels motius, i les possibilitats de posar l’art  al seu lloc exacte. Plàsticament aquesta situació exacta, pròpia, adequada de les arts representa per a l’arquitectura l’apreciació de la matemàtica de les relacions exactes que ens dóna la geometria. Aquesta és una estètica més forta, més concentrada que l’antiga.
(…)
L’arquitectura és l’art propi per a produir aquest goig derivat de les relacions matemàtiques, geomètriques. (Le Corbusier 1928)

Per a Le Corbusier l’operació de neteja concretada en eliminar qualsevol signe o motiu decoratiu permet mostrar la capacitat de l’arquitectura per exhibir-se com a veritable articuladora de relacions geomètriques, les quals són les responsables de produir goig a l’observador. Una percepció inequívocament racionalista que confia l’existència del goig, de la bellesa, a allò que pot ser comprovat amb la raó. Preguntat finalment pels seus imitadors —que Nicol compara amb la imitació que es fa dels antics— i les repeticions merament formals dels seus projectes, Le Corbusier és ras i clar:

 

Para Le Corbusier la operación de limpieza que se concreta en eliminar cualquier signo o motivo decorativo de un edificio permite que éste se  exhiba como verdadera articulación de relaciones geométricas, las cuales son las responsables de la producción del gozo en el espectador. Una percepción inequívocamente racionalista que confía la existencia del goce, de la belleza, a aquello que puede ser comprobado a partir de la razón. Preguntado finalmente por sus numerosos imitadores —que Nicol compara con la imitación que se hace de los antiguos— y las repeticiones meramente formalistas de sus proyectos, Le Corbusier es claro y concreto: 

La norma és la simplicitat; i n’hi ha molts que comencen per la simplicitat; jo hi acabo, jo arribo en la simplicitat en el meu punt final. (Le Corbusier 1928)

2.
Benet retrata un altre Le Corbusier. La crònica de Benet va en una direcció diferent a la de Nicol en tant que descriu les impressions que l’arquitecte va manifestant quan li ensenyen la ciutat i les poblacions pròximes (Benet 1928b). Una mena de tour turístic que situa l’arquitecte front la tradició local. En referència a l’escala interior de La Llotja, edifici del segle XVIII, comenta :

2.
Benet retrata otro Le Corbusier. La crónica de Benet discurre en una dirección distinta a la de Nicol en tanto que describe las impresiones que el arquitecto manifiesta cuando le enseñan la ciudad y las poblaciones próximas (Benet 1928b). Una especie de tour turístico que sitúa al arquitecto frente a la tradición local. En referencia a la escalera interior de La Llotja, edificio del siglo XVIII, comenta:

Quan contemplem aquest moviment de plans el tallat de les pedres ens fa treballar l’enteniment, ço que satisfà el nostre sentit arquitectònic. Si aquesta escala no fos en pedra i el guix recobrís l’admirable corba, aleshores sense el travat de l’aparell tot canviaria. (Le Corbusier 1928)

Escala_interior_amb_dues_esttues_de_la_casa_de_la_Llotja_de_Mar_2.jpg

Escala interior Llotja de Mar, Barcelona. 1917

Quan passa davant la casa Milà de Gaudí diu Le Corbusier, no sense les reserves pròpies de qui utilitza un altre llenguatge arquitectònic, que tant ell com Gaudí han trobat «per camins tan dispars solucions de plantes certament semblants». De la Sagrada Família, ens diu Benet, Le Corbusier comenta que el temple «s’hauria d’acabar en ciment armat deixant tot el construït fins la data com un bell souvenir del geni poètic i patètic de Gaudí» —referint-se al gran drama que representa la decoració escultòrica del portal del Naixement. Un rebuig que manifesta igualment quan, sobre el terrat de la Casa Milà, descobreix les xemeneies revestides de vidres trossejats i culs d’ampolla esberlats.

Benet i Nicol mostren, en situacions diverses, el fons de la lírica lecorbusierana; una voluntat de mostrar la plàstica de l’objecte —l’edifici— des de la lògica de les relacions matemàtic-visuals —les proporcions— i del material emprat —la tècnica.

 

Cuando pasa ante la Casa Milá de Gaudí Le Corbusier comenta, no sin la prudencia propia de quien utiliza otro lenguaje arquitectónico, que tanto él como Gaudí han hallado«por caminos tan dispares soluciones de plantas tan parecidas». De la Sagrada Familia, nos dice BenetLe Corbusier explica que el templo «debería de finalizarse en cemento armado dejando todo lo construido hasta la fecha como un bonito souvenir del genio poético y patético de Gaudí» —refiriéndose al gran drama que representa la decoración escultórica del portal del Nacimiento. Un rechazo que expresa igualmente cuando, subidos a la azotea de la Casa Milá, descubre las chimeneas revestidas de vidrios troceados y culos de botella igualmente hechos trizas.

Benet Nicol muestran, en situaciones distintas, el fondo de la lírica lecorbusierana; la voluntad de reflejar la plástica del objeto —el edificio— desde la lógica de las relaciones matemático-visuales —las proporciones— y del material empleado —la técnica.

escala_i_xemeneia_de_la_casa_mil_amb_un_senyor_al_costat-1

Xemeneies i badalots terrat Casa MIlà, de Gaudí. c. 1927

Un aspecte poc atès per la crítica durant els primers anys de l’obra de Le Corbusier que, finalment, va trobar en realitzacions com el Carpenter Center, Ronchamp o les intervencions d’Ahmedabad el recurs per descobrir la vessant més emocional i menys funcionalista de la seva arquitectura. Però cal recordar com al recull d’articles escrits per a la revista L’Esprit Nouveau, publicats entre 1920 i 1925, Le Corbusier defineix l’arquitectura vinent com a

Un aspecto poco atendido por la crítica durante los primeros años de la obra de Le Corbusier que, finalmente, encontraba en realizaciones como el Carpenter Center , Ronchamp o las intervenciones de Ahmedabad el recurso para descubrir el lado más emocional y menos funcionalista  de su arquitectura. Pero es necesario recordar que ya en la recopilación de artículos para la revista L’Esprit Nouveau, publicados entre 1920 y 1925, Le Corbusier define la arquitectura futura como

una obra de arte, un fenómeno de emoción, situado fuera y más allá de los problemas de la construcción. La Construcción tiene por misión afirmar algo; la Arquitectura se propone emocionar. (Le Corbusier 1998)

Pevsner ho sabia, i així descriu des de l’inici Le Corbusier com el «més enginyós prestidigitador de l’espai», tot recordant-nos que l’arquitecte franco-suís va confessar que el seu desig en construir era crear poesia (Pevsner 1977).

Pevsner lo sabía, y así describe desde el principio a Le Corbusier como el «más ingenioso prestidigitador del espacio» recordando que el arquitecto franco-suizo confesaba que su deseo cuando construía era crear poesía (Pevsner 1977). 

3.
Després de les conferències a la Sala Mozart de Barcelona, Le Corbusier torna a Madrid. Allà, García Mercadal, exercirà d’amfitrió i el portarà a Toledo, Segovia i El Escorial. La premsa escrita s’ocuparà amb força entusiasme de l’arquitecte al llarg de tota la setmana («Le Corbusier» 1928), però una àcida opinió de Luis Lacasa publicada a El Sol, posarà el contrapunt. Un escrit que adverteix de l’excessiva facilitat amb que Le Corbusier exposa el seu pensament:

3.
Después de las conferencias en la Sala Mozart de Barcelona, Le Corbusier vuelve a Madrid. Allí, García Mercadal ejercerá de anfitrión y lo llevará a visitar Toledo, Segovia y El Escorial. La prensa escrita se ocupará, a lo largo de toda la semana y con mucho entusiasmo, del arquitecto («Le Corbusier» 1928), pero una ácida opinión de Luis Lacasa publicada en El Sol situará el contrapunto. Un escrito que advierte de la excesiva facilidad con la que el Le Corbusier expone sus ideas:

Queremos hacer constar que desde luego no creemos que Le Corbusier sea un farsante. Defiende sus ideales con sincero entusiasmo. Pero, a nuestro juicio, su sentido plástico es bien deficiente, y su preparación técnica, primitiva. (Lacasa 1928)

lc-en-el-escorial

Le Corbusier a El Escorial. 1928

Lacasa defèn una postura amb què insistirà uns anys més tard, quan signa amb Josep Lluis Sert a París el Pavelló Espanyol a l’Exposició Internacional de 1937; una postura que prioritza el disseny de l’edifici des de la funció i apartat de qualsevol lírica que, mitjançant el discurs de la tècnica, amagui una proposta més formalista. Continua Luis Lacasa:

Lacasa defiende una postura con la que insistirá unos años más tarde, cuando firma con Josep Lluís Sert en París el Pabellón Español en la exposición Internacional de 1937; una postura que prioriza el diseño del edificio desde la función y apartado desde cualquier lírica que, amparada en el discurso de la técnica, esconda una propuesta más formalista. Continúa Luis Lacasa

(…) en cuanto a sus realizaciones plásticas son difíciles de ver, porque los cubos alucinan como el mirar al sol, y el no iniciado es muy difícil que distinga si se trata de una creación armoniosa o simplemente de cajones superpuestos. (Lacasa 1928)

La crítica adversa de Lacasa, bon coneixedor de l’arquitectura alemanya —no en va resideix uns anys al país germànic i envia informes de l’actualitat arquitectònica com a corresponsal de la revista Arquitectura—, posa en dubte la tècnica de Le Corbusier; una objecció que fonamenta a partir del desmuntatge, un per un, dels principis doctrinals de l’arquitecte franco-suís; un desmuntatge que parla, entre d’altres, de qüestions tan domèstiques i sensibles com la incidència del sol en l’espai mediterrani. Acabant l’article en forma d’axioma —en clara al·lusió a la manera d’escriure de Le Corbusier—, sentencia:

La crítica adversa de Lacasa, buen conocedor de la arquitectura alemana —no en vano reside unos años en Alemania desde donde envía informes de la actualidad arquitectónica como corresponsal a la revista Arquitectura—, pone en duda la técnica de Le Corbusier; una objeción que fundamenta a partir del desmontaje, uno por uno, de los principios doctrinales del arquitecto franco-suizo; un desmontaje que habla, entre otras, de cuestiones tan domésticas y sensibles como la incidencia del sol en el espacio mediterráneo. Acabando el artículo en forma de axioma —en clara alusión a la manera de escribir de Le Corbusier—, sentencia:

La ventana apaisada no da más luz que la alargada.
En países como el nuestro es un inconveniente la luz excesiva.
La ventana apaisada es antieconómica.
(…)
Sólo aspiramos a ser una célula sana y no reumática de la nueva arquitectura, y al que sólo busca la salud no se le puede llamar pretencioso. (Lacasa 1928)

Potser l’aparell publicitari de Le Corbusier, massa obsessionat a establir una estructura conceptual coherent amb què difondre la percepció de l’arquitectura, va aconseguir un efecte invers: esborrar l’origen del seu imaginari mental que provenia, com ell mateix confessa a Eduard Nicol, de la tradició arquitectònica del segle XIX francès que, podem afegir, vivia ancorada al racionalisme francès del XVII. 

Quizás el aparato publicitario de Le Corbusier, excesivamente obsesionado en establecer una estructura conceptual coherente con la que difundir la percepción de la arquitectura, consiguió un efecto inverso: borrar el origen de su imaginario mental que provenía, como él mismo confiesa a Eduard Nicol, de la tradición arquitectónica del siglo XIX francés que, podemos añadir, vivía anclada en el racionalismo francés del siglo XVII.

 


Bibliografia citada

BENET, R., 1928a. «L’escàndol de Ginebra, II». La Veu de Catalunya, vol. 38, 30-03-1928, pp. 5.
BENET, R., 1928b. «Fent coneixença amb Le Corbusier». La Veu de Catalunya, 27-5-1928, pp. 5.
LACASA, L., 1928. «Le Corbusier, o Américo Vespucio». El Sol, vol. XII, no. 26-7-1928, pp. 8.
LE CORBUSIER, 1998. Hacia una arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.
«Le Corbusier». El Sol, 1928, vol. XII,  24-5-1928, pp. 9.
NICOL, E., 1928. Le Corbusier a Barcelona. Conversa amb l’eminent arquitecte. La Veu de Catalunya, vol. 38,  16-05-1928, pp. 5.
PEVSNER, N., 1977. Pioneros del Diseño Moderno. [ed. or.1936] Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Pro Barcelona. La Il·lustració catalana, any XII, n. 566, 12 abril 1914, pp. 225-227.
QUETGLAS, J., 1987. Viajes alrededor de mi alcoba. Arquitectura, n. 264-265, enero abril, pp. 264-265.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s